DIE GOEIE REISIGER HET GEEN EIND BESTEMMING EN GEEN VASTE PLANNE NIE

Lao Tzu

Mpumalanga

 

Terme en voorwaardes

1) DEFINISIES

 1. 1.1 "Accommodation24", "onsself", "Ons", "ons" en "ons": Verwys na die eienaar (of sy verteenwoordiger) van die sagteware wat gebruik word op die accommodation24.com-webwerf (en alle ander verwante intellektuele eiendom) wat as Investrim CC opgeneem en wie se fisiese adres Pretoria, Suid-Afrika is.
 2. 1.2 "U" verwys na die persoon- of entiteitsnoteringvan 'n akkommodasiegerief met behulp van die accommodation24.com-sagteware en verwante produkte.
 3. 1.3 "Party" en "partye": beteken beide "u" en "ons", óf "u" of "ons".
 4. 1.4 "Besoeker": beteken 'n persoon wat met behulp van die accommodation24.com-sagteware en / of verwante intellektuele eiendom verblyf naslaan of bespreek.
 5. 1.5 "Betalingspoort-diensverskaffer": Dit sal die dienste van ‘n betalingspoort-verskafferwees wat deur Accommodation24 gekies is.
 6. 1.6 "Kwotasiewaarde": beteken die totale bedrag wat deur 'n besoeker betaal of betaalbaar is vir 'n verblyfbespreking, maar sluit nie enige ekstra items of dienste in wat by die instansie tydens die besoeker se verblyf aangekoop is nie.
 7. 1.7 "Webwerf" / "Werf": Verwys na die accommodation24.com webwerf of enige ander webwerwe in die Investrim CC-groep waarop die besonderhede van u eiendom genoteer en / of aangebied word.
 8. 1.8 "Notering": beteken enige inligting wat u vir die doeleindes van die bemarking van uinstansie / gebeurtenis / webwerf in die accommodation24.com- sagteware gelaai het. Byvoorbeeld u gepubliseerde persoonlike webblad op die accommodation24.com-werf. "Notering" kan ook verwys na die gebruik van u persoonlike blad op die accommodation24.com-webwerf hetsy dit in die openbaar of nie gepubliseer is nie en ook wanneer dit op 'n ander webwerf of via 'n ander medium vertoon word.
 9. 1.9 Enige van die bogenoemde terminologie of ander woorde in enkelvoud, meervoud, hoofletters en / of hy / sy of hulle, word as wisselvorme gebruik en verwys na dieselfde.

2) VRYWARING

 • 2.1 Die accommodation24.com-sagteware word besit en bedryf deur Accommodation24. Alle databasisse, inligting en stelsels is die eiendom van Accommodation24.
 • 2.2 Nóg Accommodation24 of enige van sy agente of verteenwoordigers is aanspreeklik vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid van watter aard ook al wat voortspruit uit die gebruik of onvermoë om accommodation24.com- sagteware of die dienste of inhoud wat deur die accommodation24.com webwerf verskafis, te gebruik. Voorts rig Accommodation24 geen vertoë of waarborge, geïmpliseerd of andersins, dat, onder andere, die inhoud en tegnologie beskikbaar by hierdie webwerf vry is van foute of weglatings nie, of dat die diens ononderbroke en foutloos sal wees. U word aangemoedig om enige moontlike wanfunksionering en foute aan admin@accommodation24.com te rapporteer.
 • 2.3 Die Accommodation24-sagteware is nie saamgestel of verskaf om aan die instellings se individuele vereistes te voldoen nie. Die sagteware word op 'n "voetstootse" grondslag aangebied. Dit is u verantwoordelikheid om teverseker dat die diens wat deur middel van hierdie sagteware beskikbaar gestel word, aan u individuele vereistes voldoen en dat dit met u hardeware en / of sagteware versoenbaar is, voordat ‘n ooreenkoms met Accommodation24 aangegaan word.
 • 2.4 Die accommodation24.com-sagteware en -webwerf bevat materiaal wat besit word deur of gelisensieer is aan Accommodation24. Hierdie materiaal sluit in, maar is nie tot die ontwerp, uitleg, voorkoms en grafika beperk nie en mag onderhewig wees aan kopiereg en / of ‘n ander ontwerp- of intellektuele eiendomsreg. U mag nie kopieër, dupliseer of van sodanige inligtinggebruik maak nie, behalwe soos ooreengekom tussen ons en / of die regtehouer, of tot die mate dat sodanige gebruik gepaard gaan met u gebruik van die webwerf.
 • 2.5 U mag hoegenaamd nie inhoud tot unotering voeg wat op enige wyse‘n oortreding is of inbreuk maak op die kopiereg van enige derde party nie en hiermee vrywaar uons teen enige en alle eise deur derde partye ten opsigte van enige oortreding of beweerde oortreding van intellektuele eiendomsregte as gevolg van unotering of inhoud wat u aan ons voorsien het.
 • 2.6 Ongemagtigde gebruik van accommodation24.com- sagteware kan aanleiding gee tot 'n eis om skadevergoeding deur Accommodation24 en / of 'n kriminele oortreding.
 • 2.7 Die gebruik van hierdie sagteware en enige dispuut wat voortspruit uit die gebruik van die sagteware, is onderhewig aan die wette van Suid-Afrika.

3)U AANBIEDING

 • 3.1 Accommodation24 behou die reg voor om die notering en die gebruik van sagteware van accommodation24.com te onttrek of te weier. Accommodation24 behou ook die regvoor om enige of alleinligting wat deur u verskaf is, van ons databasis te verwyder of te wysig. Voorts sal ons nie aanspreeklik wees vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid van watter aard ook al wat voortspruit uit ons onttrekking of weiering van die openbare notering van uakkommodasie op ons webwerf nie, of van enige verlies van inligting wat deur u verskaf word.
 • 3.2 Ukom ooreen dat Accommodation24 resensies van uverblyfnoteringas gas kan publiseer en voorts stem u in dat Accommodation24 nie op enige wyse aanspreeklik of verantwoordelik gehou kan word vir die verifikasie ofakkuraatheid van enige sodanige gastekommentaarwat gepubliseer word nie.
 • 3.3 Accommodation24 sal nie aanspreeklik wees vir enige regstreekse of onregstreekse verlies of skade van watter aard ookal wat voortspruit uit 'n gastekommentaar / resensies wat gepubliseer is oor of ten opsigte van u notering nie.
 • 3.4 Accommodation24 mag op u notering of enige ander plek op die accommodation24.com-webwerf publiseer of op enige medium wat deur accommodation24.com-sagtewareaangedryf word, of hiperskakel na ander internet-adresse. Hierdie hiperskakels kan bestemmings hê wat intern of ekstern tot die accommodation24.com se webwerf is.
 • 3.5 Accommodation24 poog voortdurend om die soekfunksie op ons webwerf te wysig om sodoende aan die behoeftes van besoekers te voldoen en Accommodation24 behou derhalwe die reg voor om verblyfopsies in enige volgorde vir besoekers aan te bied. Ons kriteria vir u noteringsbestelling in die soekresultate hoef nie deursigtig te wees nie en kan ter enige tyd sonder kennisgewing verander word.
 • 3.6 U notering kan saam met enige ander media en / of inhoud, insluitend baniere en advertensies vir enige produk, vertoon word. U sal nie tot enige inkomste geregtig wees wat deur genoemde advertensies gegenereer word nie.

4) KORREKTHEID VAN INLIGTING

 • 4.1 U neem hiermee verantwoordelikheid om te verseker dat al die inligting wat u aan Accommodation24 verskaf korrek en voortdurend opgedateer word, insluitend, maar nie beperk nie, tot die beskrywing van u perseel, tariewe en die dienste wat aangebied word. Accommodation24 sal nie aanspreeklik wees vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid van watter aard ook al wat voortspruit uit enige wanvoorstelling deur u nie.
 • 4.2 Ons behou die reg voor om u notering op te skort, te verwyder of te verander om die inligting wat daarin vervat is te weerspieël indien u versuim om u inligting huidig en op datum te hou.
 • 4.3 Accommodation24 behou die reg voor om notering te wysig om in lyn te wees met die beste praktyke op die accommodation24.com-sagteware en ons is nie verplig om u in kennis te stel van sodanige veranderinge nie.
 • 4.4 Indien u van 'n lewendige besprekingstelsel (of soortgelyks) gebruik maak, soos NightsBridge se ware tydbesprekingsagteware, mag Accommodation24 aanvaar dat hierdie inligting altyd akkuraat en op datum is. Accommodation24 sal nie verantwoordelik of aanspreeklik gehou word vir enige verouderde of onakkurate inligting wat deur 'n lewendige besprekingstelsel gehou word nie.

5) BANKBESONDERHEDE EN WAGWOORDE

 • 5.1 Dit is u verantwoordelikheid om u korrekte bankbesonderehede aan Accommodation24 te verskaf. Indien daar enige verandering sou wees, moet u Accommodation24 onmiddellik dienooreenkomstig in kennis stel. Accommodation24 sal nie verantwoordelik gehou word vir betalings wat in verkeerde rekeninge inbetaal is indien Accommodation24 nie vroegtydig van die verandering in kennis gestel is nie.
 • 5.2 Dit is u verantwoordelikheid om enige en alle wagwoorde wat nodig is vir u toegang tot of gebruik van accommodation24.com-sagteware te beveilig.U sal wetlik gebonde wees deur enige aksie wat met behulp van die sagteware deur 'n persoon met toegang tot u Accommodation24-rekening uitgevoer is.
 • 5.3 U vrywaar hiermee Accommodation24 van enige skade, verlies of aanspreeklikheid van watter aard ook al wat voortspruit uit die ongemagtigde toegang tot die perseel.
 • 5.4 U erken dat enigiemand wat toegang tot u e-posrekening het, daartoe in staat sal wees om toegang totu Accommodation24-rekening te verkry. Ons sal redelikhedshalweaanvaar dat u die genoemde persoon gemagtig het om toegang te verkry. Derhalwe sal u wetlik gebonde wees aan enige aksie wat met behulp van die sagteware uitgevoer is deur ‘n persoon wat toegang tot u e-posrekening het.

6) AFLEWERING

 • 6.1 Wanneer die besoeker ‘n besprekingsnavraag oor die perseel doen, word u versoek om 'n elektroniese kwotasie vir die besoeker te stuur. Hierdie kwotasie verteenwoordig 'n wettige aanbod deur u, wat deur die besoeker aanvaar ofvan die hand gewys kan word. Die aanbod word aanvaar wanneer ‘n betaling geskied via een van die besprekingsplatvorm se betalingspoorte, die besprekingsplatform of direk in u rekening deur middel van 'n kredietkaart, elektroniese fondsoorplasing of 'n ander betalingsmetode. U aanbod het 'n vervaldatum wat deur u gespesifiseer is en dit is dus oop vir aanvaarding deur die besoeker gedurende die tydperk vóór die vervaldatum. Aanvaarding deur die besoeker vóór die aanbod verstryk, vorm 'n bindende kontrak tussen u en die besoeker.
 • 6.2 ‘n Besoeker se betaling word gemaak vir die deposito wat u versoek het deur middel van u elektroniese kwotasie óf die volle bedrag wat aan die besoeker gekwoteer is.
 • 6.3 Lewering deur u vind plaas wanneer die besoeker fisies die bespreekte verblyf opgeneem het.
 • 6.4 Geen betalings deur 'n voornemende besoeker sal deur Accommodation24 hanteer word nie.
 • 6.5 Alle betalings deur 'n voornemende besoeker sal deur uself (hoofsaaklik met die maandelikse tarief), óf via die betalingspoort van die besprekingsplatform wat gebruik word, of die betalingspoort-diensverskafferwat deur Accommodation24 gebruik word.
 • 6.6 Accommodation24 kan die besoeker bykomende dienste tot u verblyfsaanbod aanbied. Hierdie dienste mag teen 'n tarief vir die besoeker wees en sal direk deur Accommodation24 van die besoeker gehef word. U sal geen eis oor enige sodanige fooie wat aan Accommodation24 vir bykomende dienste betaal is, hê nie.

7) GOUE PAKKET (vaste maandelikse tarief)

 • 7.1 U magtig hiermee Accommodation24 om u kontakbesonderhede te vertoon, soos deur u verskaf is. Accommodation24 kan nie verantwoordelik gehou wordvir enige verlies van enige aard as gevolg van die vertoning van die kontakbesonderhede wat deur u verskaf is nie.
 • 7.2 Betalings sal voortydig plaasvind, byvoorbeeld, u sal aanspreeklik wees vir u rekening op 1 April vir die advertensiedienste vir April.
 • 7.3 Indien betaling omdie een of ander rede onsuksesvol is en nie binne 7 dae reggestel word nie, behou Accommodation24 die reg voor om die spesifieke instelling te denoteer.
 • 7.4 Geen terugbetalings sal van toepassing wees nie as udie notering vir daardie spesifieke maand kanselleer, byvoorbeeld, kanselleer u die notering op 10 April, dan sal die volle bedrag vir April steeds van toepassing wees.
 • 7.5 U eerste betaling sal bereken word vir die eerste volle maand van notering. Dus sal die maand waarin u noteer, gratis wees.
 • 7.6 Dit word van enige persoonwat meer as een eiendom besit, vereis om ALLE eiendom te noteer. Eienaars mag nie EEN eiendom registreer en die navrae gebruik om ongeregistreerde eiendom te bemark nie.
 • 7.7 Die gebruik van 'n besprekingsplatform is opsioneel.
 • 7.8 Daar is 2 betalingsmetodes, naamlik:
  • 7.8.1 Debietorder
   • 7.8.1.1 U magtig Accommodation24 hiermee om betalingsinstruksies aan die bank te lewer wat teen u genoemde bankrekening vir invordering uitgereik sal word, op voorwaarde dat die som van sodanige betalingsinstruksie nooit uverpligtinge, soos in die ooreenkoms ooreengekom, die betalingspakket wat gekies is, asook enige bykomstige advertensie wat u deurAccommodation24 gekies het, oorskry nie.
   • 7.8.1.2 U magtig hiermee Accommodation24 om, uit u rekening, ons diensinskrywing, vir die bedrag van R250 (BTW uitg) en enige bykomende dienste (soos "GewildeNotering") deur Accommodation24 gelewer op die 1ste van elke kalendermaand, te onttrek.
   • 7.8.1.3 Slegs maatskappye wat die "Debietorderaansoek" gekies en voltooi het, sal die eerste 2 maande vir GRATIS promosie kwalifiseer.
   • 7.8.1.4 Die eerste volle maand wat u genoteer is, sal as u eerste gratis maand gereken word.
   • 7.8.1.5 Kwalifiseer wel vir die GRATIS promosienotering vir die eerste 2 maande.
  • 7.8.2 EFT
   • 7.8.2.1 U stem hiermee ooreen tot 'n 10% (BTW uitgesluit) maandelikse diensfooi.
   • 7.8.2.2 Accommodation24 sal fakture op die eerste dag van die maand uitstuur en betaling is verskuldig vóór die 7de van elke maand.
   • 7.8.2.3 Kwalifiseer nie vir die eerste 2 maande GRATIS bevorderingsaanbieding nie.

8) "KOMMISSIE"-PAKKET (nie vas nie)

 • 8.1 Kommissie word teen 10%, BTW uitgesluit, bereken.
 • 8.2 As u hierdie pakket kies, is die gebruik van 'n besprekingsplatform verpligtend. U kan van u huidige besprekingsplatform gebruik maak, of van Accommodation24 se GRATIS besprekingsplatform. Sien klousule 9. hieronder.
 • 8.3 U stem in om kommissie te betaal op enige besprekings wat besoekers deur Accommodation24 of via accommodation24.com-sagteware of die accommodation24.com-webwerf aan u bekendgestel is.
 • 8.4 Ons behou 'n nie-terugbetaalbare besprekingskommissie (via ons betalingspoort- diensverskaffer en / of besprekingsplatform wat gebruik is) gegrond op die pryspakket (BTW uitgesluit) op die BTW eksklusiewe kwotasiewaarde vir die besprekingsfasilitering. Enige bedrag waaroor ooreengekom is, moet skriftelik gedoen word of deur accommodation24.com-sagteware te gebruik.
 • 8.5 Accommodation24 betaal vir alle betalingsverwerkings en onbetaalde tariewe met betrekking tot die aanvanklike besoekersdeposito.
 • 8.6 Die besoeker sal NIE aanspreeklik wees om enige bedrag bo en behalwe dié wat in die kwotasiebedrag gespesifiseer is, te betaal nie, behalwe vir ekstra items of dienste wat van die instansie of direk deur Accommodation24 aangekoop is.Om op die accommodation24.com-webwerf ‘n bespreking te maak, erken die besoeker egter dat accommodation24.com geregtig is om die kommissie te behou in die geval van 'n besprekingskansellasie. Indien u ‘n depositobetaling behou, sal Accommodation24 onder geen omstandighede vir die terugbetaling daarvan aanspreeklik gehou word nie.
 • 8.7 Accommodation24 sal die kommissie, gegrond op die waarde van die totale kwotasie, bereken en sal ‘n faktuur vir genoemde kommissie aan u uitreik.U kan hierdie faktuur aan die einde van die maand aflaai deuraccommodation24.com-sagteware te gebruik. Accommodation24 behou die reg voor om die kommissiebedrag, insluitend BTW, van die deposito wat van die besoeker ontvang is, af te trek. Die balans van die deposito sal aan u uitbetaal word.
 • 8.8 'n Minimum kommissie van R15.00 (BTW uitgesluit) is van toepassing.
 • 8.9 U stem hiermee in dat u die Accommodation24-besprekingsproses nie sal omseil nie wanneer u met enige besoeker onderhandel wat deur die accommodation24.com-sagteware aan u bekendgestel is. Enige kommunikasie tussen u en enige voornemende besoekers moet met behulp van die accommodation24.com-sagteware gedoen word totdat die besoeker die deposito betaal het via die toepaslikebetalingspoort. As u hierdie proses omseil, sal u aanspreeklik wees om die ekwivalent van die kommissie wat ons sou verdien het, aan ons oor te betaal en om sodanige betaling onmiddellik by ontvangs van 'n faktuur te maak.

9) BESPREKINGSPLATFORM

 • 9.1 Indien u nie tans 'n besprekingsplatform gebruik nie, bied ons 'n GRATISbesprekingsplatform aan. Neem asseblief kennis van klousule 2.2 hierbo wanneer Accommodation24 se besprekingsplatform gebruik word.
 • 9.2 As u tans 'n besprekingsplatform gebruik, kan u uinstelling registreer deur u huidige besprekingsplatform- diensverskaffer te kies en u unieke nommer te gebruik of u kan steeds van die GRATISbesprekingsplatformwat Accommodation24 aanbied, gebruik maak.
 • 9.3 As u huidige besprekingsplatform-diensverskaffer nie met ons stelsel geïntegreer is nie en u wil steeds van hulle gebruik maak, stel dan asb. Accommodation24 in kennis sodat ons met die spesifieke besprekingsplatform- diensverskaffer kan integreer.
 • 9.4 Accommodation24 sal nie verantwoordelik gehou word vir enige skade of verlies van enige aard wat spruit uit die gebruik van enige besprekingsplatformnie.
 • 9.5 Indien Accommodation24 se GRATIS besprekingsplatform gebruik word, stem u tot die volgende in:
  • 9.5.1 Dat Accommodation24 'n skakel / advertensie op u webwerf kan plaas onder een van die volgende, "Vennote", "Assosiate" of "Akkredistasie".
  • 9.5.2 Die betalingspoort-diensverskaffer se kontrak. Accommodation24 neem geesinsverantwoordelikheid met betrekking tot hierdie ooreenkoms nie.

10) BETALINGS

 • 10.1 Accommodation24 sal slegs die betalingsproses via die betalingspoort-diensverskaffer en / of die besprekingsplatform se betalingspoortfasilteeren alle fondse (ná aftrekking van die kommissie%) sal direk in u rekening gedebiteer word. U stem hiermee ooreen om besprekings wat deur Accommodation24 verwerk is, voor ontvangs van hierdie fondse te honoreer.
 • 10.2 U stel Accommodation24 as agent aan om names u betaling met betrekking tot enige besprekings met behulp accommodation24.com-sagteware of enige ander 3de party te fasiliteer. In sulke sake stem u in om enige bedrag wat Accommodation24 gefasiliteer en oor verslag gedoen het, 'n bedrag wat Accommodation24-verslae gefasiliteer het, as betaald te aanvaar.
 • 10.3 U stem ooreen dat per geleentheid sekere on-betalingsdeur die betalingspoort-diensverskaffer as gevolg van onvoorsiene omstandighede vertraag kan word, insluitend hoë gebruikstydperke wat aanlynbankdienste onbruikbaar kan maak.

11) BESPREKINGS

 • 11.1 Indien 'n besoeker 'n aanbod wat deur u voor die vervaldatum gemaak is, aanvaar en u daarna weier om die bespreking te honoreer of daarna die bespreking vir enige rede kanselleer, ongeag of ubetaling ontvang het of nie, sal dit beskou word dat u strydig is met die aanbod wat gemaak is en u hiermee ooreenstem dat:i) Indien u strydig is soos in klousule 11.1 omskryf word, mag die besoeker kies om 'n volle terugbetaling te eis, ongeag u "kansellasiebeleid". U sal dan teenoor die besoeker verantwoordelik wees vir die volle bedrag wat deur die besoeker vir die bespreking betaal is, insluitend BTW en ons kommissie. Hierdie bedrag is onmiddellik aan die besoeker betaalbaar. Ons behou ons die reg voor om uten volle vir die kommissie te faktureer en om die kommissie wat reeds deur die betalingspoortaan ons betaal is, te behou.
 • 11.2 As ustrydig is soos omskryf in klousule 11.1, op voorwaarde dat die besoeker nie 'n terugbetaling geeïs het nie, kan Accommodation24 besluit om die besoeker te help om 'n plaasvervangende bespreking te verkry. Ons behou die reg voor om 'n alternatiewe bespreking vir die besoeker te maak en u sal enige deposito vir die gekanselleerde bespreking verbeur. Daarbenewens sal u aanspreeklik wees vir die verskil tussen die kwotasiewaarde van die gekanselleerde bespreking en die kwotasiewaarde van die alternatiewe bespreking, tot so ‘n mate waarin die besoeker weier om dieselfde te betaal.
 • 11.3 Die risiko van verlies word vanAccommodation24 aan u oorgedra wanneer ‘n elektroniese bevestiging ontvang word van die ontvangs van 'n bespreking, insluitend maar nie beperk nie tot oneerlike transaksies of d.m.v'n kredietkaart, elektroniese oordrag van fondse, 'n bewys van betaling of andersins.

12) KANSELLASIES EN TERUGBETALINGS

 • 12.1 Die teks wat op u notering se kansellasiebeleidse teksboksingevoer is vir wanneer die aanbod van 'n bespreking oorweeg word,sal as u kansellasiebeleid vir daardie bespreking beskou word.
 • 12.2 In die geval waar 'n besoeker ‘n bespreking sou kanselleer, behou ons die reg voor om ons kommissie op die bespreking te behou en ukansellasiebeleid salvan toepassing wees op die balans van die deposito wat deur die besoeker betaal is. U sal tot die besoeker aanspreeklik wees vir die terugbetalingsbedrag wat in u kansellasiebeleid gespesifiseer is. Enige terugbetaalbare bedrag moet onmiddellik ná kennisgewing van die kansellasie aan die besoeker oorgedra word.

13) ONEERLIKE TRANSAKSIES

 • 13.1 U erken dat in die geval van ’n oneerlikekredietkaartbetaling, bankdeposito, bewys van betaling of omgekeerde betaling deur middel van die betalingspoort vir een of ander rede deur die bank of enige ander agentskap, is Accommodation24 se verantwoordelikheid beperk tot die terugbetaling van enige kommissies wat ten opsigte van die bespreking ontvang is en u is verantwoordelik vir die terugbetaling van enige betaling wat u ten opsigte van die bespreking ontvang het, ongeag ukansellasiebeleid. Hierdie bedrag moet onmiddellik aan die besoeker terugbetaal word op kennisgewing van ons na u toe.

14) GEBRUIK VAN INLIGTING

 • 14.1 Werknemers en verteenwoordigers van Accommodation24 of enige geassosieerde maatskappye wat Accommodation24-sagteware gebruik kan enige en alle inligting wat van u bekom is, gebruik.
 • 14.2 Accommodation24 behou die reg voor om enige of al die inligting wat direk of indirek verband hou met u instansie of notering wat deur u verskaf is, in die openbaar te vertoon of te gebruik.
 • 14.3 Accommodation24 sal nie aanspreeklik wees vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid van watter aard ook al wat voortspruit uit enige onbedoelde misbruik van enige inligting wat verskaf is nie.

15) DIENSONDERBREKINGS

 • 15.1 Ons onderneem om die Accommodation24-sagteware, insluitend die noteringsdiens, besprekingsdiens, besprekingsplatform en die ondersteunende tegnologie in stand te hou.
 • 15.2 Ons sal nie aanspreeklik wees vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid van watter aard ook al wat voortspruit uit die bestaan van enige defekte wat moontlik gevind kan word nie, of wat van tyd tot tyd in Accommodation24-sagteware mag voorkom.
 • 15.3 Ons sal nie aanspreeklik wees nie vir enige regstreekse of onregstreekse verlies of skade wat hoegenaamd gely is as gevolg van inbraak op die webwerf of verwante webwerwe, beplande of onbeplande kragonderbrekings of die optrede van enige diensverskaffers en alle relevante gasheer- en toerustingverskaffers. U vrywaar hiermee en hou Accommodation24 skadeloos ten opsigte van enige eis wat voortspruit uit enige inbraak of ander diensonderbreking.

16) VRYWARING

 • 16.1 Accommodation24 sal nie deur u verantwoordelik gehou word nievir enige regstreekse of onregstreekse verlies of skade wat u mag ly as gevolg van die gebruik van Accommodation24-sagtewareen unotering daarin deur enige party, wat ook al en hoe ook al wat daaruit mag voortspruit.
 • 16.2 Hiermee vrywaar u Accommodation24 teen enige eis vir verlies of skade wat as gevolg van u notering mag voortspruit, hetsy direk teen ons of teen u en ons, in soverre dit betrekking het op u notering, die inhoud van u notering of die skakels tot u notering.

17) BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID

 • 17.1 In die geval dat, ondanks die oorblywende bepalings van hierdie ooreenkoms, Accommodation24 teenoor u aanspreeklik is vir enige skade, sal sodanige aanspreeklikheid beperk word tot 'n maksimum van die kommissie wat ontvang is of 'n maand se vaste noteringsfooi.

18) KANSELLASIE VAN HIERDIE OOREENKOMS

 • 18.1 Accommodation24 mag, geheel in sy goeddunke, die gebruik van die gratis besprekingsplatform kanselleer en / of u instelling te eniger tyd sonder kennisgewing denoteer.
 • 18.2 Uhet nie 'n eksplisiete of implisiete reg op 'n notering op die Accommodation24-sagteware nie. Dit is ongeag enige faktor.
 • 18.3 U sal nie 'n beroepteenAccommodation24, sy werknemers of verteenwoordigers of enige party a.g.v denotering nie kan maak nie.
 • 18.4 Ons hoef nie enige rede vir die denotering van u instelling te verskaf nie.
 • 18.5 U mag u instellingte eniger tyd sonder kennisgewing van die Accommodation24.com-stelsel denoteer.
 • 18.6 As u instelling op die 1ste van die maand genoteer is, sal u aanspreeklik wees vir die volle maand se noteringsfooi, ongeag wanneer u besluit om u instelling te denoteer.
 • 18.7 By denotering sal sekere regte en verpligtinge voortduur, insluitend:
  • 18.7.1 Regte en verpligtinge van alle partye onder die voorwaardes van hierdie ooreenkoms vir enige besprekings wat reeds geïnisieer is.
  • 18.7.2 Die reg om gebruik van enige Accommodation24-sagtewareen / of enige ander bemarkingsmateriaal gebruik te maak.
  • 18.7.3 Die reg vir Accommodation24 om u naam, beelde en ander inligting te gebruik vir enige bemarkingsmateriaal wat reeds ontwerp is of advertensieruimte wat moontlik reeds gekoop is.
  • 18.7.4 Regte van enige besoekers reeds deur middel van die Accommodation24-sagteware bekendgestel is.

19) REGTE TOT JOU INLIGTING

 • 19.1 Accommodation24 behou die reg voor om u instelling se inligting te gebruik, insluitend, maar nie beperk nie,tot u naam, beskrywings en beelde, om enige van die volgende te promoveer:
  • 19.1.1 U instelling
  • 19.1.2 U streek of land
  • 19.1.3 Die Accommodation24-sagteware, -hardeware, -stelsel of -webblad
  • 19.1.4 Geaffilieerde webwerf, sagteware of stelsel

20) GEAFFILIEERDE VENNOOTSKAPPE

 • 20.1 Accommodation24 kan van tyd tot tyd, met webtuistes, programme of maatskappye vennootskappe aangaanvir doeleindes insluitend, maar nie beperk nie, tot verderepromosie van sagteware en eiendomme wat in die Accommodation24-stelsel genoteer is.
 • 20.2 Accommodation24 mag, in sy uitsluitlike diskresie, alle of sekere regte na genoemde vennote of verteenwoordigers uitbrei.
 • 20.3 Accommodation24 is onder geen verpligting om u in te lig oor enige vennootskappe wat aangegaan mag word nie, of om u in kennis te stel van enige notering van u inligting met 'n vennoot , of om spesifiek te notuleer watter navrae of besprekings deur ‘n vennoot ingestel is.
 • 20.4 Accommodation24.com sal nie teenoor u aanspreeklikwees virdie optrede van geaffilieerde vennote, insluitend ten opsigte van hul gebruik van jou genoteerde inligting nie.

21) VERANDERING VAN OOREENKOMS

 • 21.1 Hierdie ooreenkoms of enige gedeelte daarvan mag te eniger tyd ná 'n kennisgewingtydperk van 72 uur vanaf die oomblik wat Accommodation24 ‘n e-pos,met ‘n kopie van die nuwe ooreenkoms, aan u na die e-posadres wat u verskaf het, stuur. Ná die genoemde kennistydperk sal dit beskou word dat u tot die nuwe ooreenkoms ingestem het en sal daarna kontraktueel tot die genoemde ooreenkoms verbind wees, tensy udaadwerkliku verblyf van Accommodation24-sagteware gedenoteer hetvóór die genoemde kennisgewingstydperk verstryk het.